This page content is partially machine translated.
Powered by Yandex.Translate
open

GyumRiver

GyumRiver
Agriculture, environment and animal welfare
travel icon Shirak

Have questions?

Want to support this project?

The goal of GyumRiver is to improve the ecological state of the Gyumri River by means of a citywide cleanup campaign, as well as to assist in raising public awareness about the ecological problems across the region.

What we have

The team members speak Armenian, English, German, Russian and French. There are appropriate tools, material and technical means necessary for realization of project actions. 

What we need

Կամավորական աշխատանքի ղեկավարման հմտությունների խորհրդատվություն Գետակում տեղադրվող ցանցի ինժեներական լուծումների խորհրդատվություն

Experts who support this project

Together 4 Armenia 2015-2017
Together4Armenia 2018-2019 All Rights Reserved