This page content is partially machine translated.
Powered by Yandex.Translate
open

BusinesSpace

BusinesSpace
Accountancy, banking and finance
Marketing, advertising and PR

Have questions?

Want to support this project?

Our organization represents and illustrates small and medium-sized enterprises promoting their development both in Armenia and abroad.

What we have

We speak Armenian/English/Russian/German

The team consists of 4 members:

Andranik Mmajanyan – founder

What we need

Մենք հիմա կարիք ունենք նկարահման համար նախատեսված սարքավորումով և տեսախցիկներով: Դարձեք հայկական բիզնեսների զարգացման մի մասնիկը:

Experts who support this project

Together 4 Armenia 2015-2017
Together4Armenia 2018-2019 All Rights Reserved