PROJECTS

open

Պահածոների արտադրամասի հզորությունների ընդլայնում

Միրգ-հատապտղային պահածոները արտերկրում վաճառելու համար և ստանալ շուկայագետի և տեխնոլոգի խորհրդատվություն

READ MORE
open

KIDO – children's center for low-income families

Children's center with international standards, advanced educational techniques which allows develop true potential.

READ MORE
open

Agarak Center

"Agarak" is going to be the first pet friendly center fostering healthy lifestyle and pet ownership. 

READ MORE
open

Tonir Wedding Village

Tonir Wedding is a venue for traditional weddings where guests wear finest taraz, enjoy ethnic music, rituals and food.

READ MORE
open

WikiClub as a non-formal educational centers.

READ MORE
open

Gradarak Libraries

Gradarak Libraries are rooms across Armenia that serve communities empowering and inspiring their kids. 

READ MORE
open

SHE(FF)

SHE(FF) is a freelance platform that empowers women entrepreneurship.https://sheff.am/

READ MORE
open

Ունեմ դիաբետ՝ Չունեմ խնդիր

Նպաստել Հայաստանի շաքարային դիաբետ ունեցող երեխաների կյանքի որակի և տևողության բարելավմանը

READ MORE
open

Nation in Action

Case Competition is an annual event for interdisciplinary teams of students
and professionals

READ MORE

Together 4 Armenia 2015-2017
Together4Armenia 2018-2019 All Rights Reserved